top of page

HER GAME TOO CYMRU PARTNERS WITH AMMANFORD AFC ANNOUNCING THE FIRST WELSH DOMESTIC LEAGUE AMBASSADOR

In another groundbreaking move for women's football in Wales, Her Game Too Cymru has announced a partnership with Ammanford AFC, marking a significant step towards fostering inclusivity and support for female fans in the world of Welsh domestic football. The partnership is a testament to the club's commitment to gender equality within the sport.


One of the most exciting aspects of this collaboration is the appointment of Hayley Rees as the first-ever Her Game Too ambassador for a Welsh domestic club. Hayley, a passionate advocate for women's football, will play a pivotal role in supporting and engaging female fans at Ammanford AFC. Her appointment is a clear signal of Her Game Too Cymru's dedication to providing a voice and representation for women in football, both on and off the pitch.

Hayley Rees stands next to Ammanford's Her Game Too board which reads #HerGameToo Fighting Against Sexism in Football
Ammanford AFC's Her Game Too ambassador, Hayley Rees at The Recreation Ground

Ammanford AFC, while not officially partnered with Her Game Too previously, has consistently shown their commitment to inclusivity and diversity in football. Their long-standing support has been visible through a permanent perimeter board prominently displayed at The Recreation Ground, sending a strong message that everyone is welcome at the club. This commitment to inclusivity, even before formalising their partnership with Her Game Too Cymru, sets a positive example for other football clubs in Wales and beyond.


Her Game Too Cymru is an initiative that seeks to bridge the gender gap in football, promoting equality, inclusivity, and opportunities for women in the sport. The partnership with Ammanford AFC represents a significant milestone in achieving these goals, not only by providing support for female fans but also by showcasing the importance of women's involvement in all aspects of football.


Hayley Rees, as the new ambassador for the club, will play a pivotal role in enhancing the matchday experience for female supporters, creating a welcoming and inclusive atmosphere at The Recreation Ground. Her passion for the game and dedication to the cause make her an ideal choice for this role.


The partnership between Her Game Too Cymru and Ammanford AFC serves as a shining example of how clubs can actively embrace diversity, support female fans, and create an inclusive environment within the world of football. As the collaboration progresses, it is hoped that more clubs in Wales and across the globe will follow suit, ensuring that women's football continues to grow and flourish.


Vice Chairperson, Rhodri Jones expressed his joy in making the partnership official: "Ammanford AFC are really pleased to partner Her Game Too. We have embraced the initiative since its establishment in 2021.


We have a successful Ladies team which has grown from strength to strength, as well as a fantastic girls section as part of our junior set-up. We are also incredibly proud to have former junior Ffion Morgan playing for the Cymru national team. We hope that this partnership with Her Game Too will inspire other young girls and women to participate in the game, or at the very least feel encouraged to come and watch a game at the Rec."


With Hayley leading the way as the ambassador for Ammanford AFC, the future looks bright for female football fans in Wales. As the sport continues to evolve and break down barriers, partnerships like this will undoubtedly play a significant role in making football truly Her Game Too.

 

PARTNERIAID HER GAME TOO CYMRU GYDA CPD RHYDAMAN YN CYHOEDDI LLYSGENNADYDD CYNGHRAIR DOMESTIG CYNTAF CYMRU


Mewn symudiad arloesol arall i bêl-droed merched yng Nghymru, mae Her Game Too Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Rhydaman, gan nodi cam sylweddol tuag at feithrin cynwysoldeb a chefnogaeth i gefnogwyr benywaidd ym mhêl-droed domestig Cymru. Mae'r bartneriaeth yn dyst i ymrwymiad y clwb i gydraddoldeb rhyw o fewn y gamp.


Un o agweddau mwyaf cyffrous y cydweithio hwn yw penodi Hayley Rees fel llysgennad Her Game Too cyntaf erioed ar gyfer clwb domestig Cymreig. Bydd Hayley, sy’n eiriolwr brwd dros bêl-droed merched, yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi ac ymgysylltu â chefnogwyr benywaidd yn CPD Rhydaman. Mae ei phenodiad yn arwydd clir o ymroddiad Her Game Too Cymru i ddarparu llais a chynrychiolaeth i ferched mewn pêl-droed, ar y cae ac oddi arno.


Mae Clwb Pêl-droed Rhydaman, er nad oedd yn bartner swyddogol gyda Her Game Too yn flaenorol, wedi dangos yn gyson eu hymrwymiad i gynwysoldeb ac amrywiaeth mewn pêl-droed. Mae eu cefnogaeth hirsefydlog wedi bod yn weladwy trwy fwrdd perimedr parhaol wedi'i arddangos yn amlwg yn The Recreation Ground, gan anfon neges gref bod croeso i bawb yn y clwb. Mae’r ymrwymiad hwn i gynwysoldeb, hyd yn oed cyn ffurfioli eu partneriaeth â Her Game Too Cymru, yn gosod esiampl gadarnhaol i glybiau pêl-droed eraill yng Nghymru a thu hwnt.


Mae Her Game Too Cymru yn fenter sy’n ceisio pontio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pêl-droed, gan hyrwyddo cydraddoldeb, cynwysoldeb, a chyfleoedd i fenywod yn y gamp. Mae'r bartneriaeth gyda Chlwb Pêl-droed Rhydaman yn garreg filltir arwyddocaol wrth gyflawni'r nodau hyn, nid yn unig trwy ddarparu cefnogaeth i gefnogwyr benywaidd ond hefyd trwy arddangos pwysigrwydd cyfranogiad merched ym mhob agwedd ar bêl-droed.


Bydd Hayley Rees, fel llysgennad newydd y clwb, yn chwarae rhan ganolog wrth gyfoethogi profiad diwrnod gêm i gefnogwyr benywaidd, gan greu awyrgylch croesawgar a chynhwysol yn The Recreation Ground. Mae ei hangerdd am y gêm a'i hymroddiad i'r achos yn ei gwneud hi'n ddewis delfrydol ar gyfer y rôl hon.


Mae’r bartneriaeth rhwng Her Game Too Cymru a Chlwb Pêl-droed Rhydaman yn enghraifft wych o’r modd y gall clybiau fynd ati i gofleidio amrywiaeth, cefnogi cefnogwyr benywaidd, a chreu amgylchedd cynhwysol o fewn y byd pêl-droed. Wrth i’r cydweithio fynd rhagddo, y gobaith yw y bydd mwy o glybiau yng Nghymru ac ar draws y byd yn dilyn yr un peth, gan sicrhau bod pêl-droed merched yn parhau i dyfu a ffynnu.


Mynegodd yr Is-Gadeirydd, Rhodri Jones, ei lawenydd wrth wneud y bartneriaeth yn swyddog: "Mae Clwb Pêl-droed Rhydaman yn falch iawn o fod yn bartner i Her Game Too. Rydym wedi croesawu'r fenter ers ei sefydlu yn 2021.

Cymru international Ffion Morgan
Ffion Morgan rhyngwladol Cymru (Llun o LiveScore)

Mae gennym dîm Merched llwyddiannus sydd wedi mynd o nerth i nerth, yn ogystal ag adran merched wych fel rhan o'n trefniadaeth iau. Rydym hefyd yn hynod o falch o gael cyn iau Ffion Morgan yn chwarae i dîm cenedlaethol Cymru. Gobeithiwn y bydd y bartneriaeth hon gyda Her Game Too yn ysbrydoli merched a merched ifanc eraill i gymryd rhan yn y gêm, neu o leiaf deimlo eu bod yn cael eu hannog i ddod i wylio gêm yn y Rec.”


Gyda Hayley yn arwain y ffordd fel llysgennad Clwb Pêl-droed Rhydaman, mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair i gefnogwyr pêl-droed benywaidd Cymru. Wrth i'r gamp barhau i esblygu a chwalu rhwystrau, yn ddi-os bydd partneriaethau fel hyn yn chwarae rhan arwyddocaol wrth wneud pêl-droed yn wirioneddol Ei Gêm Hi Hefyd.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page