top of page

HER GAME TOO CYMRU JOINS FORCES WITH SHOW RACISM THE RED CARD WALES

In a powerful move towards fostering equality and inclusivity in Welsh sports, Her Game Too Cymru is thrilled to announce its partnership with Show Racism the Red Card Wales, the country's leading anti-racism education charity. This partnership marks a significant step towards creating a sporting environment where discrimination is unequivocally condemned, and diversity is celebrated.


At Her Game Too Cymru, we are committed to promoting gender equality and inclusivity in sports. In joining forces with Show Racism the Red Card Wales, we are expanding our horizons to address a broader spectrum of inclusivity issues within the sports community. We firmly believe that there is no room for any form of discrimination in sports or society, and this collaboration underscores our unwavering dedication to this principle.

Roopa and Brittany stand in front of the FA Wales' PAWB banner holding 'Show Racism the Red Card' cards and in Welsh 'Dangos y cerdyn coch i hiliaeth'.
Roopa and Brittany from Her Game Too Cymru attended Show Racism the Red Card's panel on Racism in Grassroots Football.

Show Racism the Red Card Wales is renowned for its tireless efforts to educate and raise awareness about the harmful impacts of racism. Their Month of Action campaign, which takes place annually in October, encourages individuals and organisations to unite in a collective stand against racism. As part of our partnership, Her Game Too Cymru is fully committed to supporting this crucial initiative.


Her Game Too Cymru will actively encourage partner clubs, organisations, and fans across Wales to participate in Show Racism the Red Card's Month of Action. Through a series of initiatives, we aim to amplify the campaign's message, inviting everyone to show racism the red card and stand up against all forms of discrimination.


Roopa Vyas, Director of Her Game Too Cymru, expressed her pride in this collaboration, stating, "We are extremely proud to support Show Racism the Red Card and to further promote the message of equality and inclusion in sports in Wales. Together, we will work towards a future where everybody, regardless of their background, feels safe, welcome and valued."


Dean Pymble, Campaign Manager at Show Racism the Red Card Wales, commented, "We are excited to be working in partnership with Her Game Too, the partnership will help to amplify the anti-racism message during the month of action and longer term across the year. Working with likeminded organisations tackling discrimination in sport and society across all the equality stands is essential to create a more equitable future for all of our society.”


Her Game Too Cymru and Show Racism the Red Card Wales are committed to fostering an environment where every individual can participate in sports without fear of discrimination. Together, we will continue to share relevant education and information on our platform, amplifying the message that unity, diversity, and equality are the cornerstones of a thriving sporting community. Let's show racism the red card, not just in sports, but in every aspect of life.


To take part in the Month of Action this October, sign up here: https://forms.office.com/e/H1JPWNRkKJ


To find out more, visit: https://www.theredcard.org/wales/

 

MAE GÊM HI HEFYD CYMRU YN YMUNO Â DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH CYMRU I DDILEU GWAHANIAETHU ALLAN O CHWARAEON


Mewn symudiad pwerus tuag at feithrin cydraddoldeb a chynhwysiant ym myd chwaraeon Cymru, mae Gêm Hi Hefyd Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei phartneriaeth gyda Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, prif elusen addysg gwrth-hiliaeth y wlad. Mae'r bartneriaeth hon yn gam arwyddocaol tuag at greu amgylchedd chwaraeon lle mae gwahaniaethu'n cael ei gondemnio'n ddiamwys, ac amrywiaeth yn cael ei ddathlu.


Yn Gêm Hi Hefyd Cymru, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a chynwysoldeb mewn chwaraeon. Wrth ymuno â Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, rydym yn ehangu ein gorwelion i fynd i’r afael â sbectrwm ehangach o faterion cynhwysiant o fewn y gymuned chwaraeon. Credwn yn gryf nad oes lle i unrhyw fath o wahaniaethu mewn chwaraeon neu gymdeithas, ac mae’r cydweithio hwn yn tanlinellu ein hymroddiad diwyro i’r egwyddor hon.


Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru yn enwog am ei hymdrechion diflino i addysgu a chodi ymwybyddiaeth am effeithiau niweidiol hiliaeth. Mae eu hymgyrch Mis o Weithredu, a gynhelir yn flynyddol ym mis Hydref, yn annog unigolion a sefydliadau i uno mewn safiad cyfunol yn erbyn hiliaeth. Fel rhan o’n partneriaeth, mae Gêm Hi Hefyd Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi’r fenter hollbwysig hon.


Bydd Gêm Hi Hefyd Cymru yn annog clybiau partneriaeth, sefydliadau, a chefnogwyr ledled Cymru i gymryd rhan ym Mis Gweithredu Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Trwy gyfres o fentrau, ein nod yw ehangu neges yr ymgyrch, gan wahodd pawb i ddangos y cerdyn coch i hiliaeth a sefyll yn erbyn pob math o wahaniaethu.

Mynegodd Roopa Vyas, Cyfarwyddwr Gêm Hi Hefyd Cymru, ei balchder yn y cydweithrediad hwn, gan ddweud, “Rydym yn hynod falch o gefnogi Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ac i hyrwyddo ymhellach y neges o gydraddoldeb a chynhwysiant mewn chwaraeon yng Nghymru. Gyda’n gilydd, byddwn yn gweithio tuag at ddyfodol lle mae pawb, waeth beth fo'u cefndir, yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu croesawu ac yn cael eu gwerthfawrogi."


Dywedodd Dean Pymble, Rheolwr Ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, “Rydym yn gyffrous i fod yn gweithio mewn partneriaeth â Gêm Hi Hefyd, bydd y bartneriaeth yn helpu i ehangu’r neges gwrth-hiliaeth yn ystod y mis o weithredu ac yn y tymor hwy ar draws y Mae gweithio gyda sefydliadau o’r un anian i fynd i’r afael â gwahaniaethu mewn chwaraeon a chymdeithas ar draws yr holl stondinau cydraddoldeb yn hanfodol i greu dyfodol tecach i’n cymdeithas i gyd.”


Mae ei Gêm Hi Hefyd Cymru a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd lle gall pob unigolyn gymryd rhan mewn chwaraeon heb ofni gwahaniaethu. Gyda’n gilydd, byddwn yn parhau i rannu addysg a gwybodaeth berthnasol ar ein platfform, gan ymhelaethu ar y neges mai undod, amrywiaeth, a chydraddoldeb yw conglfeini cymuned chwaraeon ffyniannus. Gadewch i ni ddangos y cerdyn coch i hiliaeth, nid yn unig mewn chwaraeon, ond ym mhob agwedd ar fywyd.


I gymryd rhan yn y Mis o Weithredu ym mis Hydref, cofrestrwch yma:


I ddarganfod mwy, ewch i:

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page